Okładka artykułu Umowy prawnoautorskie w pracy grafika — Jakie typy umów możesz podpisać?
Poradniki

Umowy prawnoautorskie w pracy grafika

Jakie typy umów możesz podpisać?

Zdjęcie autora Magdalena Miernik
0

Podpisywanie umów jest nieodłączną częścią pracy każdego twórczego freelancera. Wcześniej czy później przyjdzie Ci zmierzyć się z umową prawnoautorską, dlatego im szybciej dowiesz się czym ona jest i jak należy ją interpretować, tym lepiej. Jakie umowy wyróżnia prawo autorskie? Co to jest umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich? Czym różni się licencja wyłączna od niewyłącznej? I o czym warto pamiętać podpisując umowę z klientem? Zapraszam do lektury.

Zasada swobody umów

Generalna zasada swobody umów prawa autorskiego wynika z art. 353 (1) kodeksu cywilnego i wyraża się w braku bezwzględnie obowiązujących zasad zawierania i wykonywania umów autorskich, wzorców takich umów i tabel stawek autorskich (J. Barta, R. Markiewicz, „Prawo autorskie” Warszawa 2013, s. 243). Zgodnie z zasadą swobody umów podmiot prawa (twórca) ma prawo swobodnie podjąć decyzję co do tego czy, z kim i na jakich warunkach chce podpisać umowę, której przedmiotem najczęściej będzie stworzony przez niego utwór.

Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. (art. 353 (1) KC)

Zasada swobody umów nie oznacza jednak pełnej dowolności co do formy i treści umów, których przedmiotem jest utwór w rozumieniu prawa autorskiego. Generalna zasada swobody umów w odniesieniu do prawa autorskiego doznaje szeregu ograniczeń, o których dowiesz się z dalszej części artykułu.

Rodzaje umów prawnoautorskich

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje umów:

  • umowy przenoszące własność autorskich praw majątkowych (umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich),
  • umowy o korzystanie z utworu (umowy licencyjne).

Zarówno w przypadku umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, jak również umów licencyjnych, należy zawsze wyraźnie określić w treści umowy pola eksploatacji, na których utwór będący przedmiotem umowy prawnoautorskiej będzie wykorzystywany. Pola eksploatacji to – najprościej mówiąc – sposoby eksploatacji utworu. Umowa prawnoautorska może dotyczyć tylko i wyłącznie pól eksploatacji znanych w chwili jej zawarcia. Zapis mówiący o polu eksploatacji, które ma dopiero powstać w przyszłości, będzie zatem zapisem nieskutecznym. Co więcej, umowa może dotyczyć tylko tych utworów, które istnieją w chwili podpisywania umowy. Istnieje generalny zakaz podpisywania umów dotyczących wszystkich utworów jednego autora mających powstać w przyszłości.

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych

Umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe to umowa mająca na celu przekazanie części swoich praw nabywcy. Twórca zgadza się na wyodrębnienie jednego (lub kilku) sposobów korzystania z utworu swojego autorstwa i – poprzez umowę – zezwala na przejście tego prawa na inny podmiot (najczęściej swojego klienta). Na mocy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych prawo to zostaje przeniesione na nabywcę, który od momentu podpisania umowy staje się podmiotem praw do utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji.

W każdej umowie o przeniesienie autorskich praw majątkowych muszą znaleźć się następujące elementy:

  • oznaczenie utworu, do którego autorskie prawa majątkowe mają być przeniesione,
  • zamieszczenie klauzuli wskazującej na przeniesienie autorskich praw majątkowych na nabywcę (klienta),
  • wyraźne zaznaczenie, jakich pól eksploatacji dotyczy przeniesienie własności autorskich praw majątkowych,
  • określenie wynagrodzenia, które przysługuje twórcy z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych na wskazanych w umowie polach eksploatacji (przejście autorskich praw majątkowych odbywa się z reguły odpłatnie, zdarzają się jednak przypadki, gdy nabycie prawa następuje np. w postaci darowizny).
© Africa Studio - Fotolia.com
© Africa Studio – Fotolia.com

Twórca przenosi na nabywcę tylko autorskie prawa majątkowe do utworu (i to tylko w takim zakresie i tylko na tych polach eksploatacji, które zostały wymienione w umowie). Autorskie prawa osobiste pozostają zawsze przy twórcy (nie są tutaj potrzebne żadne zastrzeżenia umowne o „nieprzenoszeniu” autorskich praw osobistych).

Umowa licencyjna

Może się tak zdarzyć, że twórca nie będzie chciał przenieść części swoich praw na nabywcę, a jedynie udzielić drugiej stronie upoważnienia do korzystania z utworu swojego autorstwa. Wówczas zamiast umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych powinien on zaproponować swojemu kontrahentowi odpowiednią umowę licencyjną.

Twórca może udzielić upoważnienia do korzystania z utworu na wymienionych w umowie polach eksploatacji z określeniem zakresu, miejsca i czasu tego korzystania. (art. 67 ust. 1 pr. aut.)

Prawo autorskie wyróżnia dwa rodzaje licencji:

  • licencję wyłączną,
  • licencję niewyłączną.

Licencja wyłączna zastrzega wyłączność korzystania z utworu w określony sposób. Poprzez udzielenie swojemu klientowi (licencjobiorcy) licencji wyłącznej, licencjodawca (twórca) zobowiązuje się do nieudzielania upoważniania do korzystania z utworu na tych samych polach eksploatacji innym osobom. W praktyce sprowadza się to do tego, że licencja wyłączna daje licencjobiorcy (klientowi) gwarancję, że tylko on ma prawo do korzystania z utworu w sposób, w jaki zostało to określone w umowie licencyjnej.

W odróżnieniu od licencji wyłącznej, licencja niewyłączna nie daje licencjobiorcy gwarancji, że utwór, na korzystanie z którego uzyskał zezwolenie, będzie wykorzystywany na określonych polach eksploatacji tylko przez jego osobę. Udzielający licencji niewyłącznej (licencjodawca – twórca) może nie tylko sam dalej korzystać z utworu, ale również udzielać dalszych licencji na dowolnych polach eksploatacji osobom trzecim. Licencja niewyłączna może być udzielona w dowolnej formie, np. ustanie (w przeciwieństwie do licencji wyłącznej, która musi mieć formę pisemną).

Czas trwania i wypowiedzenie umowy licencyjnej

Umowa licencyjna może być zawarta na czas nieokreślony. Jeśli ramy czasowe obowiązywania umowy licencyjnej nie zostały określone przez strony w umowie, wówczas przyjmuje się, że umowa jest zawarta na okres 5 lat. Po upływie tego czasu umowa wygasa. W celu uniknięcia ewentualnych niejasności warto zadbać o dokładne określenie w treści umowy ram czasowych, w których licencja będzie obowiązywać.

Umowa licencyjna może być rozwiązana w tzw. trybie zwykłym, czyli przy zachowaniu terminów umownych (dowolnie określonych przez strony) lub ustawowych. Ustawowy termin wypowiedzenia wynosi rok naprzód licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wypowiedzenie. W praktyce oznacza to, że umowa wypowiedziana we wrześniu 2013 r. wygaśnie dopiero 31 grudnia 2014 r. Umowę rozwiązać można również w tzw. trybie szczególnym, w wyraźnie określonych sytuacjach.  Najczęstszym powodem rozwiązania umowy w trybie szczególnym jest „nienależyte wykonanie umowy licencyjnej”, a więc takie, które narusza interesy kontrahenta.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Klauzula przeniesienia autorskich praw majątkowych może być częścią umowy o dzieło lub umowy zlecenia. Warto zadbać o precyzyjne określenie tego, co dokładnie obejmuje wynagrodzenie, które – zgodnie z treścią umowy – powinieneś otrzymać w zamian za wykonanie dzieła lub zlecenia. Jeśli wynagrodzenie nie zostało dokładnie określone w umowie, co do zasady będzie przysługiwało Ci odrębne wynagrodzenie za stworzenie utworu, odrębne za przeniesienie autorskich praw majątkowych, a jeszcze inne za przeniesienie własności egzemplarza utworu.

A co w przypadku, gdy – prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą – wystawisz fakturę za wykonaną pracę (np. grafikę), do której nie będzie dołączone żadne postanowienie mówiące o korzystaniu bądź przeniesieniu autorskich praw majątkowych do stworzonego dzieła? W takim przypadku – co do zasady – całość autorskich praw majątkowych pozostanie przy Tobie. Oczywiście przy założeniu, że wcześniej nie udzieliłeś innemu podmiotowi zgody na korzystanie z efektów swojej pracy (z dzieła, którego jesteś twórcą) np. telefonicznie. Warto raz jeszcze zaznaczyć, że licencja niewyłączna może być zawarta w dowolnej formie, również ustnie. Jeśli więc Twoim celem jest umożliwienie korzystania z dzieła, którego jesteś autorem, osobie trzeciej, powinieneś pamiętać o udzieleniu odpowiedniej licencji lub przeniesieniu autorskich praw majątkowych.

To może Cię zainteresować